ویژگی ها:
    سنسور زیر هیتر کونیکا مینولتا452\552\652 وظیفه دارد زمانی که کاغذ از داخل هیتر رد می شود را به مدار اصلی دستگاه خبر دهد. زمانی که سنسور شکسته و یا خراب باشد زمانی که کاغذ به سنسور می رسد از داخل هیتر رد نمیشود و در نتیجه دستگاه با گیر کاغذ مواجه می شود